Samenvatting statuten

Naam van de instelling: Stichting Door of Hope Guinea
Het RSIN/ fiscaal nummer: 855130416
Post- en bezoekadres: Peebos 40 – 9863 TK Doezum

 

Doelstelling van de stichting

Het verbeteren van de leefomstandigheden van kansarme kinderen en jongeren in Dubreka (Guinee) en omgeving door:

 • Het zorgdragen voor onderwijs, zodat deze kinderen hun talenten kunnen gaan gebruiken in hun persoonlijke ontwikkeling en voor de opbouw en ontwikkeling van hun land.
 • Het creëren van een veilige plaats waar ze Jezus kunnen ontmoeten in woord en daad, Hem kunnen aannemen en  ze Hem bekend kunnen maken in hun omgeving.

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door:

 • Het opzetten van een screening voor de kinderen, afspraken maken met ouders en begeleiders.
 • Het maken van afspraken door de stichting met de basisschool Kakoutoulaye in Dubreka.
 • Het plaatsen van deze kinderen op de basisschool in Dubreka.
 • Door het team DOHG in Guinee krijgen  de kinderen persoonlijke begeleiding en coaching.
 • In Nederland en donorlanden worden sponsoren gezocht voor het financieel ondersteunen van deze kinderen.
 • – Het bekendmaken van de voortgang van de activiteiten (in breedste zin) voor de kinderen.
  – Donateurs en fondsen te werven.
  – De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

De stichting wil activiteiten opzetten voor het kunnen uitvoeren van de vermelde doelstellingen;
De doelgroep bestaat uit:

 • De belangstellende en donateurs / sponsoren die dit project ondersteunen;
 • De partner (deelnemer) in Guinee;
 • De kinderen en jongeren die in Guinee hulp ontvangen vanuit de locatie.

De besteding van de donaties en sponsorbedragen wordt aangewend voor de voorzieningen voor de kinderen waaronder het volgende:

 • Algemene bestuurskosten en kosten in de organisatie en derden.
 • Voor de kinderen is dit een ontbijt, schoolbehoeften, schoolkosten en lesgelden, medische zorg, ontwikkelen van sociale vaardigheden en persoonlijke begeleiding.
 • Het informeren van de sponsoren over de voortgang van het onderwijs aan de kinderen.
 • Het financieel verantwoorden van het team DOHG in Guinee aan het bestuur in Nederland over de besteding van de ontvangen sponsorgelden en donaties.
 • Vanuit het bestuur van de stichting de partner te ondersteunen in het uitwerken van de doelstellingen op de locatie van voorzieningen.

De functies en namen van de bestuurders van de stichting
De voorzitter: Henk Zuidersma
De secretaris: Hendrik Zuidersma
De penningmeester: Cor van der Kruijt

Het beloningsbeleid van de stichting (Artikel  4 lid 6 van de oprichtingsakte)
“De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten”.

Te publiceren publicatiestukken van de stichting Door of Hope Guinea:

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten (2017):

 • De bouw van het multifunctioneel centrum in Dubreka is gestart en in fasen met en hulp van derden en vrienden opgebouwd; eind 2017 is het casco gereed voor de laatste afrondende werkzaamheden; er is  nog geen elektriciteit of internet aanwezig.
 • In 2017 is er een begin gemaakt met het plannen van voorzieningen en onderwijs voor de kansarme kinderen in de regio Dubreka. Er is een team DOHG in Guinee opgericht.
 • Met de basisschool Kakoutoulaye School Group  zijn afspraken gemaakt voor het opvangen en lesgeven aan de kansarme kinderen die daar onderwijs krijgen door geschoolde leerkrachten.
 • Er is sponsoring beschikbaar gesteld voor volledig onderwijs aan een kind op de  basisschool van Dubreka vanuit de stichting; het kind ontwikkelt zich goed op school en krijgt daarbij ook begeleiding en zorg.
 • Er zijn ultimo 2017 al 9 kinderen gescreend die een intake hebben gehad en die inmiddels een vaste sponsor hebben gevonden , voor 3 kinderen draagt de stichting DOHG Nederland de benodigde gelden zelf bij tot er een sponsor is gevonden.
 • Camara heeft een opleiding in ICT met goed gevolg afgelegd in Conackry met steun van organisatie Byond Borders. Hij heeft inmiddels betaald werk gevonden.
 • Er zijn regelmatig nieuwsbrieven opgesteld en uitgebracht; deze zijn naar belangstellenden verzonden en op de website gepubliceerd. We zijn dankbaar voor de donaties die we in dit jaar van particuliere donateurs mochten ontvangen die zijn ingezet in Guinee
 • Er zijn bezoeken gedaan vanuit Nederlandse organisaties aan het project; dit zijn organisaties die betrokken waren bij de terugkeer van Camara zoals Vluchtelingenwerk en Byond Borders.
 • Er zijn bedrijven en organisaties benaderd met informatie over de stichting en verzoek om de stichting verder te ondersteunen; we zijn dankbaar voor de steun die we van hen ontvingen.
 • In het blad Bethel Magazine (van de VBG kerk Bethel te Drachten) is een artikel verschenen waarin het levensverhaal is opgenomen van Camara in Nederland en Guinee.
 • Als promotie is er een ontwerp visitekaartje gemaakt en gedrukt en een Facebook pagina aangemaakt en waar het kan het werk van de stichting onder de aandacht te brengen, vanuit Guinee verzorgt het team DOHG regelmatig actueel nieuws over de kinderen en andere activiteiten die nu worden uitgerold.

 

Financiële verantwoording 
Klik hier

Hendrik ZuidersmaSamenvatting statuten